Office חינם ממשרד החינוך

המערכת שלנו מאפשרת לכל המורים והתלמידים בישראל להוריד את יישומי האופיס ללא עלות. למדריך התקנה

יישומי האופיס הכלולים הם: Word, ‏Excel, ‏PowerPoint‏ ו-OneNote (מחברת אישית בגרסת מחשב בלבד). 

 לידיעה – עבור תלמידים ומורים מבתי ספר שאינם מחוברים למערכת EduIL האופיס אינו כולל חשבון בענן ותיבת דוא"ל.

Office 365 בסביבת EduIL

רק ברשויות המקומיות וברשתות חינוך המחוברות למערכת EduIL,  מקבלים בנוסף את כל אלה: 

רוצים להצטרף? 

פנו אל אגף החינוך ברשות המקומית או ברשת החינוך שלכם, או אל רכז התיקשוב הבית-ספרי.