תנאי השימוש

תנאי השימוש במערכת EduIL

מתן משקיעים בקהילה (ע״ר) מפעילת מיזם ״סיסמה לכל תלמיד״ ופורטל EduIL שמחה להעמיד לרשותך את אתר האינטרנט https://eduil.org ("האתר") אשר נועד לקדם ולתמוך בתהליכי התקשוב ברשויות מקומיות ובבתי ספר.

הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בעיון. תנאי השימוש נועדו להסדיר את היחסים בין החברה לבין כל משתמש אשר יעשה שימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, או לכל חלק מהם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר.

כל שימוש שלך באתר ובפונקציות הכלולות בו מהווה את הסכמתך לכלל תנאי השימוש המפורטים להלן ולמדיניות הפרטיות של האתר ("מדיניות הפרטיות", תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יכונו להלן ביחד: "התקנון"), כפי שיעודכנו ויפורסמו באתר מעת לעת. לתשומת לב משתמשים באתר שהינם קטינים – הוראות אלה חלות גם עליכם והיותכם קטינים אינו מסיר מכם אחריות על פי חוק לנזק שייגרם עקב הפרתכם את תנאים אלה.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

בתנאי השימוש להלן המונחים "מידע" או "תוכן" או "תכנים" כוללים מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי או כל שילוב ביניהם, וכן עיצוב, עיבוד, עריכה, הפצה ודרך הצגתם של התכנים לרבות כתמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וכן כל אובייקט, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, טופס אלקטרוני, מאגר נתונים, ממשק וכל תו, סימן ואייקון.

למי מיועד האתר?

1. על מנת לעשות שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו ברובד הארצי, כמפורט להלן, עליך להיות תלמיד ו/או הורה לתלמיד ו/או עובד ו/או נותן שירותים במגזר החינוכי בישראל.

על מנת לעשות שימוש באתר ובשירותים המוצעים בו ברובד המקומי, כמפורט להלן, עליך להיות תלמיד ו/או הורה לתלמיד ו/או עובד ו/או נותן שירותים במגזר החינוכי ברשויות מקומיות ו/או ברשתות חינוכיות אחרות אשר התקשרו עם החברה ("גופים מורשים", משתמשי הרובד הארצי ומשתמשי הרובד המקומי יכונו להלן ביחד: "משתמשים").

2. משתמשי האתר רשאים לעשות שימוש באתר באופן אישי בלבד, למטרות חינוך, לימודים וביצוע תפקידם במגזר החינוך. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים וביישומי Microsoft Office 365 Education (להלן:"Office 365").

על האתר

3.  האתר מאפשר למשתמשים לקבל שירותים בשני רבדים עיקריים:

3.1. רובד ארצי – שירות המאפשר למשתמשים אשר עומדים בתנאי המדיניות של חברת מייקרוסופט העולמית ("מייקרוסופט") להירשם לאתר ולקבל רישיון חינמי לשימוש 
ב- Office 365. מובהר כי תנאי הזכאות, היקפו ומשכו של הרישיון החינמי עשויים להשתנות מעת לעת וכי לחברה אין שליטה ו/או השפעה על כך. אתה מוותר בזאת על כל טענה כנגד החברה בנוגע לתנאי הזכאות ו/או להיקף ו/או למשך הרישיון החינמי.

3.2. רובד מקומי – שירות הזמין למשתמשים המשתייכים לגופים מורשים, המספק להם פלטפורמה מתקדמת המנגישה את יישומי Office 365 באופן המאפשר לגורמים שונים בתוך הגופים המורשים לעבוד בשיתוף פעולה ("הפלטפורמה").

תנאי שימוש יישומי Office

4.  מאחר שהאתר והפלטפורמה עובדים בממשק עם יישומי Office 365, השימוש באתר ו/או בפלטפורמה מחייבים עמידה גם בתנאי השימוש הספציפיים של יישומי Office 365כפי שמפורסמים על ידי מייקרוסופט ("תנאי שימוש 365 Office"). מובהר כי אי עמידתך בתנאי התקנון ו/או בתנאי שימוש  Office 365 תקנה לחברה זכות להגביל ו/או למנוע את גישתך לאתר ו/או לפלטפורמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

התחייבויות המשתמש

5.  בהסכמתך לתנאי שימוש אלה ובשימושך באתר ו/או בפלטפורמה, אתה מאשר ומתחייב כדלקמן:

5.1. להשתמש באתר ו/או בפלטפורמה, וכן במידע ובתכנים הכלולים בהם, בהתאם לתנאי התקנון, לתנאי שימוש Office 365 ולהנחיות משרד החינוך כפי שיינתנו מעת לעת וכן בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה להימנע מפגיעה בפרטיותו של אדם, בזכויות יוצרים, סימני מסחר, סימני שירות, מדגמים, או כל זכות קניינית אחרת, וכן להימנע מפרסום לשון הרע, התחזות, הטעיה, הטרדה וכיו"ב.

5.2. לא לעשות כל שימוש מסחרי במידע ובתוכן שבאתר ו/או בפלטפורמה, או בכל חלק מהם.

5.3. לא לבצע פעולות באתר ו/או בפלטפורמה העלולות להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר.

5.4. לא להעתיק, להעביר, להפיץ או לאחסן את תוכנם של האתר ו/או הפלטפורמה, כולם או חלקם, בכל צורה שהיא, למעט לשימושך האישי לצורך חינוך, לימודים וביצוע תפקיד במגזר החינוך.

5.5. לא לבצע שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, תרגום, מכירה, הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר ו/או הפלטפורמה.          

קניין רוחני

6. האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – גם עיצובו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר וכל פרט אחר המופיע בו או גלום בו), הינם קניינה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה להשתמש בהם והם מוגנים על ידי הדין.

7. המשתמש מתחייב לנהוג על פי דין ולא לגרום לכל שינוי או סילוף במידע, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור או להשכיר כל חלק מן המידע הכלול באתר ו/או לעשות שימוש בשמות ובסימנים המסחריים המוצגים באתר, ללא הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

פרסום תכנים באתר על ידי משתמשים

8. באתר ישנם ו/או עשויים להיות פרטי מידע ותכנים שמקורם במשתמשי האתר או בצדדים שלישיים. תכנים אלה מתפרסמים בחלקי האתר המיועדים לכך, כדוגמת גלריית המחברות, פרופיל אישי, דף הורדת אופיס וכיו"ב. תכנים אלה אינם מתפרסמים מטעמה של החברה והחברה אינה אחראית לאמינותם, דיוקם או חוקיותם והיא אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. האחריות הבלעדית לתכנים כאמור ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסר אותם לפרסום. 

9. המשתמש מעניק לחברה ו/או ליתר המשתמשים בפלטפורמה זכות לא בלעדית, לעשות שימוש בכל תוכן  שהמשתמש בחר להעלות לפלטפורמה וזאת לצורך ניהול האתר ו/או הפלטפורמה ו/או לצרכים חינוכיים, וזאת ללא תמורה.

היעדר מצגים והגבלת אחריות

10. החברת מספקת את האתר וכן כל רישיון, מידע, תוכן ושירות המסופקים באמצעות האתר, מסופקים על ידי החברה במצבם כפי שהם (AS IS), בלי שום הצהרה או התחייבות מצד החברה. מובהר בזאת כי החברה לא תישא בכל אחריות ביחס למידע ולתכנים באתר (בין אם מקורם בחברה ובין אם מקורם בצדדים שלישיים) לרבות תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, מכל סוג ומין שהוא (לרבות אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש, וכיו"ב), שייגרם למשתמשים ו/או לרכושם ו/או לעיסוקם ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש באתר ו/או בתכנים ו/או במידע הכלולים בו.

11.  החברה רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות, מעת לעת, את העיצוב, המבנה והזמינות של השירותים המידע והתכנים הכלולים בו, ללא הודעה מראש. מובהר כי החברה אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת.

12.  החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

13.  שימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה באתר ו/או במידע ו/או בתכנים הכלולים בו. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר ו/או והשימוש בו ו/או חוסר היכולת להשתמש בו, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית.

14.  החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת תוכנות Office באמצעות האתר.

קישורים לאתרים אחרים (Links)

15. באתר מופיעים קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי החברה (להלן: "קישורים"). הקישורים מוצגים לנוחות המשתמש בלבד. החברה אינה שולטת על אתרים אלה והיא אינה נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת הקישורים באתר כדי להעיד על תמיכה בתוכן המוצג באתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. 

שונות

16. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר ו/או בפלטפורמה הינו בתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.